Motstand / Resistance – 2022

«Motstand» / «Resistance», blekk på papir / ink on paper, 29,7×29,7 cm, 2022.

«La i dag være dagen der du gir opp den du har vært for den du kan bli» /// «Let today be the day you give up who you’ve been for who you can become» – Hal Elrod

(English below) Det er godt over en måned siden denne tegningen ble ferdig, og likevel føles det riktig at den kommer først nå. Det har skjedd store endringer den siste måneden, og denne tegningen resonnerer ekstra med meg nå når livet mitt har tatt en helt ny retning.

For meg handler denne tegningen om motstanden vi kjenner inni oss. Motstand til å følge det vi mener er riktig og sant, til å følge lykken og gleden, til å endre oss eller det vi gjør, til å gi slipp på det som ikke er for oss, eller til å starte noe nytt. Som Steven Pressfield prater om i boka «The war of art» kjenner vi ofte motstand selv til det vi virkelig vil gjøre og har bestemt at er viktig, slik som å lage kunst, og finner på alle mulige unnskyldninger for å ikke gjøre det eller bare utsette det. Han omtaler motstanden som en slags fiende vi må klare å bekjempe for å sette våre egentlige mål, verdier og drømmer ut i praksis, og det har virkelig festet seg i minnet mitt. Derfor, ganske lenge før tegningen ble ferdig, ble det klart for meg at tittelen måtte bli «Motstand».

Når jeg lager bilder med sterk mening er det ofte som en slags oppdagelsesferd: da jeg tok fotoet som skulle bli utgangspunkt for bildet ble det tydelig for meg fra skriften på plakatene og treningsklærne at det måtte handle om retning, bevegelse, og det å finne noe. For å fullføre tanken valgte jeg fugler (også fordi fuglekassene var der) som generelt representerer frihet, sjel, ånd og intelligens. Fuglene er blåfugler som symboliserer blant annet lykke, håp, kjærlighet, ærlighet, glede, harmoni, oppfyllelse, lidenskap, velstand og fruktbarhet. I det store og det hele det meste som er bra. Blåfugler omtales gjerne som engler i forkledning som kommer for å gi viktige beskjeder. Og selv om fuglene så godt de kan viser henne veien ignorerer hun dem der hun ser ned i sin egen skygge og går den andre veien. Bare et lite blikk opp kunne endret alt.

I prosessen med å finne blåfuglenes symbolikk fant jeg også en historie fra Pima-folket som ser på blåfuglen som symbol for vekst og endring:

Det bodde en stygg fugl nær folket for lenge siden, som desperat ønsket at et mirakel ville gjøre henne om til noe mindre fælt. En dag fant hun en bortgjemt innsjø. Mange mente vannet i innsjøen ville gjøre om hvem som helst til sin beste versjon, men mange sa også at vannet var giftig, så alle holdt seg borte fra det. Blåfuglen visste risikoen var stor; hvis ryktene om det giftige vannet var riktig, ville hun miste livet sitt. Men hun lot seg ikke skremme. Modig fløy hun rett inn i innsjøen uten å tenke på konsekvensene. Innsjøens ånd ble overrasket over fuglens mot og forvandlet henne: hun så akkurat ut som hun alltid hadde gjort, men hennes syn på seg selv hadde endret seg; hun omfavnet seg selv med alle sine feil.

En spesiell takk til Even Skaranger @Staranger <3 Du har åpnet øynene mine så jeg kan følge alle blåfuglene i livet mitt. Og som innsjøens ånd har du forvandlet meg. For det er jeg evig takknemmelig.

///

(EN) It has been well over a month since I finished this drawing, and yet it feels right that I waited until now to share it. Big changes have happened this last month, and this drawing is resonating extra with me now that my life has taken a whole new direction.

To me this drawing is about the resistance we feel inside us. Resistance to follow what we mean is right and true, to follow bliss and joy, to change ourselves or what we do, to let go of what is not for us, or to start something new. As Steven Pressfield talks about in the book «The war of art» we often feel resistance even to what we really want to do and have decided is important, like making art, and come up with all kinds of excuses to not do it or just put it off. He describes resistance as a kind of enemy we have to defeat to get our real goals, values and dreams out into the world, and that has really stuck to my mind. That’s why, a long time before finishing this drawing, I knew the title had to be «Resistance».

When I make pictures with a strong meaning it is often like a sort of exploration: when taking the photo that turned out to become the basis of this drawing it became clear to me from the writing on the posters and the sporty clothes that it had to be about direction, movement, and finding something. To complete the thought I chose birds (also because the bird houses were there) who generally represent freedom, soul, spirit, and intelligence. The birds are blue birds who, among other things, symbolize bliss, hope, love, honesty, joy, harmony, fulfillment, passion, affluence, and fertility. Basically most things that are good. Blue birds are sometimes viewed as angels in disguise who come to give important messages. And even though the birds try their best to show her the way she ignores them where she looks down into her own shadow and walks the other way. Even a small peek up could change everything.

In the process of finding the symbolism of the blue birds I also found a story from the Pima people who view the blue bird as a symbol of growth and change:

A long time ago, close to the people, an ugly bird lived who desperately wished for a miracle to turn her into something less horrifying. One day she found a hidden lake. Many thought the water in the lake would turn anyone into their best version, but many others said the water was poisonous, and kept away from it. The blue bird knew there was a great risk; if the rumors about the poisonous water were true, she would lose her life. But she was not faint of heart. Bravely she flew right into the lake without thinking about the consequences. The spirit of the lake was surprised by the bird’s courage and transformed her: she looked exactly as she had always done, but her view of herself had changed; she embraced herself with all her flaws.


A special thanks to Even Skaranger @Staranger <3 You have opened my eyes so I can follow all the blue birds in my life. And like the spirit of the lake you have transformed me. For that I am forever grateful.

Én kommentar til “Motstand / Resistance – 2022”

 1. Hei Ingerid!
  Jeg leter etter ett riktig omslag på min bok » Den indre Styrke». betydningen av dette bildet stemmer mye på innholdet i boken min.

  Tittelen «motstand» , passer inn. jeg hadde min egen vei, og jeg fulgte den som føltes riktig. alt annet fikk meg til å føle motstand. det er stor uro i bakgrunnen med alle plakatene….jeg (personen i bildet) vil vekk fra det. Fuglene er fredsduer i mitt hode. jeg møter dem på veien….

  Jeg har også ett annet bilde i tankene. Hjemlengsel. Det er det første bildet som ble hengt opp i mitt nye hjem. Bildet symboliserer alle mulighetene. jeg sto midt i alle. Jeg oppfattet bare noen. horisonten i det fjerne var målsetting.

  jeg er ennå i villrede hvordan omslaget vil være…

  omslaget betyr mye

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.