Grafikk og prints / Prints

Et utvalg av original grafikk og prints jeg har laget. Les mer om de ulike typene grafikk og prints nederst på siden. (EN) A selection of original and reproduction prints I have made. Read more about the different types pf prints at the bottom of the page.

Se alle tilgjengelige arbeider her / See all available works here: Tilgjengelig / Available.

Linosnitt / Linocut:
Linosnitt er en tradisjonell grafisk teknikk for å fremstille flere originale eksemplarer av et motiv. Motivet skjæres inn i en plate av linoleum (speilvendt av slik det skal se ut til slutt!), trykksverte rulles på platen, og papiret presses mot platen enten ved hjelp av en grafikkpresse eller med manuelle verktøy. Deretter henges trykkene til tørk. Når opplaget er ferdig trykket blir trykkplaten enten ødelagt eller markert med flere kutt slik at det ikke kan lages flere trykk av samme motiv. Linosnitt er stort sett alltid litt ulike fra eksemplar til eksemplar siden mange faktorer spiller inn, slik som mengde og fordeling av trykksverte på platen, plassering på arket og hvor hardt arket har blitt presset på. (EN) Linocut is a traditional printing technique for making several original copies of a motif. The motif is cut into a plate of linoleum (mirrored from how it will look in the end!), printing ink is rolled on, and the paper is pressed onto the plate either with the help of a printing press or with manual tools. Afterwards the prints are hung to dry. When the whole edition is printed the printing plate is destroyed or marked with more cuts so that no more prints of the same motif can be produced. Linocuts are generally always different from copy to copy because of all the factors which can make a difference, like the amount and distribution of ink on the plate, placement on the paper and how hard the paper has been pressed onto the plate.

Giclée:
En måte å printe digitale filer på i høy kvalitet. Printene lages med blekk som normalt skal holde seg uten endring i 100 år eller mer, på syrefritt papir (vanligvis av bomull og/eller hamp). Gicléer kan enten være reproduksjoner eller original grafikk der «trykkplaten» er en digital fil (DGA). (EN) A way of printing digital files in high quality. The prints are made with ink which should normally stay unchanged for 100 years or more, on acid free paper (usually of cotton and/or hemp). Giclées can either be reproductions or original prints where the «printing plate» is a digital file (DGA).

DGA (Digital Graphic Artwork):
Original grafikk der «trykkplaten» er en digital fil. Bildet kan være laget enten kun med dataprogrammer eller ved å arbeide videre på fotografier (eller fotografier av fysiske kunstverk) på datamaskin slik at bildet får et helt nytt uttrykk. (EN) Original print where the «printing plate» is a digital file. The image can be made either only with computer programs or by continuing work on a photograph (or a photograph of a physical artwork) on the computer to achieve a completely different visual expression.

Reproduksjoner / Reproductions:
Kunstverk som først har blitt laget som en original (for eksempel maleri eller tegning), og så scannet eller fotografert for så å printes ut. Mine reproduksjoner er alltid printet i et begrenset antall, er signert og nummerert, og i et annet format enn originalen (hittil bare større). (EN) Artwork first made as an original (for example painting or drawing), which has then been scanned or photographed and printed out. My reproductions are always printed in a limited edition, are signed and numbered, and in a different format than the original (so far only larger).