Personvernerklæring / Privacy policy

Takk for at du besøker www.ithammar.no!

Denne siden eies av I. T. Hammar – Kunstnerspire (Organisasjonsnummer 812 037 692) herunder referert til som jeg/meg. Jeg er din behandlingsansvarlige når du bruker mine tjenester. Jeg lagrer ikke informasjon om deg når du besøker denne siden, men jeg bruker tredjepartsleverandører for å drifte nettsiden som kan lagre noe anonymisert data om for eksempel antall besøkende og hvilke land besøkende kommer fra (Du kan lese mer om deres personvern på www.one.com og www.wordfence.com).

Når du kjøper varer eller tjenester av meg registrerer jeg de opplysningene om deg som er nødvendige for at jeg skal kunne ta betalt og sende deg faktura eller kvittering, og bruker tredjepartsleverandører for disse (Conta Faktura og iZettle) som lagrer informasjonen for meg. Hvis du får faktura gjennom Conta Faktura spør jeg deg om navn, adresse og eventuelt e-postadresse for å sende fakturaen på e-post. Hvis du betaler med kort via iZettle lagres opplysninger om tid og sted for transaksjonen, og kortnummer via iZettle. Jeg har kun tilgang til å se deler av ditt kortnummer slik som dette: 0000 00•• •••• 0000. Hvis du ønsker kvittering for kjøp i iZettle lagrer jeg e-postadresse eller telefonnummer for å kunne sende deg denne elektronisk. (Les mer om personvern vedrørende dette på www.izettle.com og www.conta-faktura.no)

Når du ansetter meg for å gjøre et oppdrag for deg må jeg oppbevare de filene du sender meg som er nødvendige for oppdraget på datamaskinen min eller på harddisker jeg bruker. For eksempel hvis du skal ha malt et maleri med et foto som utgangspunkt oppbevarer jeg fotografiet for å kunne gjøre oppdraget for deg. Jeg kommer ikke til å gi bilder eller filer videre hvis ikke dette er nødvendig for oppdraget.

Hvis du kommenterer på innlegg på denne siden må du legge igjen noe informasjon: kommentar, e-postadresse og navn. Legg bare igjen informasjon du er komfortabel med å vise på siden. E-postadressen din vil ikke vises på nettsiden, men den vil lagres slik at du kan få beskjed på e-post når jeg svarer på kommentaren din. Du trenger ikke å bruke ditt ekte navn der det står navn.

Ta kontakt hvis du har spørsmål, eller ønsker å endre eller slette informasjon så skal jeg gjøre dette der det er mulig og lovlig for meg å gjøre. Kontakt meg på post(at)ithammar.no eller på telefon 41 41 02 39.

Sist oppdatert: 11.10.2018

*

Thank you for visiting www.ithammar.no!

This website is owned by I. T. Hammar – Kunstnerspire (Organization number 812 037 692) hereunder referred to as I/me. I am your data controller when you use my services. I don’t save information about you when you visit this site, but I use third party services to run this website who may save some anonymized data like for example number of visitors and which countries visits are coming from (You can read more about their privacy policies on their websites: www.one.com and www.wordfence.com).

When you buy goods or services from me I register the information that is necessary for me to be able to receive pay and send you an invoice or receipt, and I use third party services for these (Conta Faktura and iZettle) who store information for me. If you receive an invoice through Conta Faktura I will ask you for your name, address, and possibly e-mailaddress in order to send the invoice by e-mail. If you pay using a card via iZettle information about time and place for the transaction, and card number is saved by iZettle. I only have access to see parts of your card number like this 0000 00•• •••• 0000. If you want a receipt for the purchase through iZettle I will save your e-mailaddress or phone number to be able to send you this electronically. (Read more about privacy policies regarding this at www.izettle.com and www.conta-faktura.no)

When you hire me to do a commission for you I have to store the files you send me which are necessary for the commission on my computer or on hard drives that I use. For example if you want a painting painted with a photo as a reference I will store the photo to be able to do the commission for you. I will not share pictures or files with others if this is not necessary for the commission.

If you comment on a post on this page you have to register some information: comment, e-mail address and name. You should only register information you are comfortable showing on the page. Your e-mail address will not be shown on the page, but will be saved so you can get notified by e-mail when I answer your comment. You don’t have to use your real name as name.

Contact me if you have questions, or wish to edit or delete information and I will do this as long as it is possible and legal for me to do. Contact me at post(at)ithammar.no or by phone +47 41 41 02 39.

Last updated: 03.02.2022